Zápis

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,

krátká informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhne dne 24. 6. 2020 v 15.30 hodin ve třídě u VRABČÁKŮ.  Schůzky se účastní pouze zákonný zástupce dítěte.

Dozvíte se zde všechny potřebné informace k provozu a docházce dítěte do MŠ. Zároveň Vám budou předány potřebné materiály k nástupu do MŠ.

Těším se na setkání s Vámi!

 

V případě, že se této schůzky nebudete moci zúčastnit, mě kontaktujte na telefonním čísle 739 017 203 a domluvíme si náhradní termín pro předání informací.

Aktuální informace k přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021:

Vzhledem k mimořádným opatřením je umožněn zápis bez osobní přítomnosti dětí i rodičů.

 

V  den zápisu 5. května 2020 od 9:00 hodin do 16:00 hodin, je nutné doručit vyplněnou Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání následujícími způsoby:

 

 • datovou schránkou
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobním dodáním do schránky mateřské školy
 • osobně ředitelce MŠ (doporučujeme si předem telefonicky domluvit čas schůzky na telefon 739 017 203)

 

 

K zápisu rodič doloží:

 1. Žádost k přijetí do MŠ
 2. Kopii rodného listu
 3. Prohlášení, že je dítě řádně očkované
 4. Kopii očkovacího průkazu
 5. doklad totožnosti v případě osobního podání v MŠ

 

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti, podrobit se  pravidelnému očkování. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci není povinností návštěva praktického lékaře.

Pro doložení řádného očkování zákonný zástupce:

 • prohlásí, že je dítě řádně očkované „Čestné prohlášení o očkování“
 • doloží kopii očkovacího průkazu.

 

Po doručení žádosti do MŠ Vám bude přiděleno registrační číslo.

 

Děti budou přijímány podle stanovených kritérií.

 

Kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna na webových stránkách školy.

 

Formulář žádosti o přijetí a prohlášení o řádném očkování dítěte  je ke stažení na webových stránkách mateřské školy (dokumenty – ke stažení) nebo je lze osobně vyzvednout po telefonické domluvě na telefonním čísle 739 017 203.

 

 


 

5. května 2020 od 9:00 do11:00 a od 13:00 do16:00

přijímání Žádostí k přijetí

·       Originál + kopie rodného listu, občanský průkaz, vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s potvrzením o řádném očkování dítěte

25. května 2019 – seznam přijatých dětí

uveřejněných v mateřské škole a na www.ms-bila.cz

 

27. května 2019 od 14:00 do 16:00 možnost vyzvednutí

Rozhodnutí o nepřijetí, předání Rozhodnutí o přijetí

(případně po telefonické domluvě v jiný termín 484 801 848, 739 017 203)

 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí nebudeme zasílat poštou, v uvedených termínech je lze vyzvednout v mateřské škole


Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2020/2021

 

Ředitelka Mateřské školy Bílá, příspěvkové organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí.  

 Školský obvod spádové mateřské školy – obec Bílá

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 věku 5 let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy – obec Bílá.
 2. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku 3 let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy.
 3. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku 3 let, má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy a v mateřské škole se vzdělává nebo se ve školním roce 2020/2021 bude vzdělávat sourozenec.
 4. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku 3 let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy.

 V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijímány dle data narození, od věkově starších. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Bílá, příspěvkové organizace, po dohodě se zřizovatelem stanovila místo a termín pro podání žádosti k předškolnímu vzdělávání, a to v pondělí 5. května 2020

od 9:00 do 11:00 a 13:00 do 16:00 hod, kdy lze žádost doručit osobně.

Formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ bude uveřejněn na webových stránkách www.ms-bila.cz, nebo ho lze vyzvednout v mateřské škole.

Nedílnou součástí „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ je potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte (včetně kopie).

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání Ředitelka Mateřské školy Bílá, příspěvkové organizace, příspěvková organizace, a to v pondělí 18. května 2020 od 12:00 do 13:00 hod.

 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly na veřejně přístupném místě v mateřské škole dne 25. května 2020 a na www.ms-bila.

Bílá dne 1. 4. 2020

Pavla Petrová – ředitelka mateřské školy