platby za stravování

Platby za stravování

Cena jídla za školní stravování a závodní stravování je stanovena v souladu s platnými vyhláškami o školním a závodním stravováním.

Změny výše plateb za stravování jsou v předstihu zveřejněny vyvěšením na nástěnce pro zaměstnance školy a pro rodiče.

Na začátku měsíce je vždy zpracován nový seznam strávníků s platbami pro příslušný měsíc.

Stravné a školné se provádí bezhotovostní platbou /na účet č. 162499182/0600 a to dle výběru rodičů buď inkasem, příkazem z účtu, nebo složenkou. Platby je nutné hradit tak, aby byly na účtu MŠ do 15. dne v měsíci na daný měsíc, pokud ředitelka MŠ nedohodne jiný termín s rodiči, nebo zaměstnanci. Výše aktuální částky za školné a stravné na daný měsíc je předáván rodičům do tříd.

Skupina strávníků

Druh pokrmu

Cena

Dopolední svačina

6,- Kč

Děti 3 – 6 let Oběd

16,- Kč

Odpolední svačina

5,- Kč

Celkem:

27,- Kč

 

Skupina strávníků

Druh pokrmu

Cena

Děti 7 – 10 let

Dopolední svačina

8,- Kč

Oběd

18,- Kč

Odpolední svačina

6,- Kč

Celkem:

32,- Kč

 

Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování, nebo školné ve stanoveném termínu a předem nedohodl s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

Odhlašování jídel

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se nemůže vracet stravné.

Odhlašování jídel se provádí ústně prostřednictvím učitelek, nebo telefonicky (tel. 775729051) nejpozději do 8, 00 hodin na daný den.

Pokud dítě musí neočekávaně opustit školu v průběhu dne, musí rodiče uhradit stravné na daný den.

Platby za školné

Školné se provádí bezhotovostní platbou /na účet č. 162499182/0600 a to dle výběru rodičů buď inkasem, příkazem z účtu, nebo složenkou. Platby je nutné hradit tak, aby byly na účtu MŠ do 20. dne v měsíci na daný měsíc, pokud ředitelka MŠ nedohodne jiný termín s rodiči. Výše aktuální částky za školné je pro celý školní rok stejná.

Pro školní rok 2016/2017 se stanovuje výše školného na 300,- Kč / měsíčně.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Za dítě, kterému byla odložena povinná školní docházka, hradí zákonní zástupci dítěte úplatu za předškolní vzdělávání.

Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.