provozní řád

Mateřská škola, příspěvková organizace

Bílá 76, 463 43 Český Dub, okres Liberec

Provozní řád mateřské školy

Č.j.: 23/16

Účinnost od: 1.9.2016 Přílohy: 0

Spisový znak:

Skartační znak: S10

Změny:

Ředitel školy: Vladislava Šišková

Adresa školy: Bílá 76, 463 43 Český Dub

Telefon: 775729051

e-mail: ms.bila@seznam.cz

webové stránky:

IČO: 72741538

Mateřská škola Bílá, příspěvková organizace

Bílá 76, 463 43 Český Dub IČO: 72741538 Telefon: 775 729 051

Provozní řád

mateřské školy

Vydal: Vladislava Šišková, ředitelka mateřské školy

Účinnost: Od 1. 9. 2016

Závaznost: Provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a zákonné zástupce dětí,

které jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Bílá, příspěvková

organizace Bílá 76, 463 43 Český Dub, okres Liberec.

Informace podána: Zákonným zástupcům dětí, kteří svým podpisem potvrzují, že dokument berou

na vědomí.

Typ MŠ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita školy: 48dětí / 2 třídy

Provozní doba školy: 6,30 – 16,00 hodin

Režimové požadavky

Režim dne je z organizačních důvodů školy rámcově stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na zajištění soukromí pro děti, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.

a) Nástup dětí: Do 8 hodin. Dle potřeb dítěte a jeho zákonných zástupců volný, pozdější příchody (po 8,00 hod.). Rodiče jsou povinni přivést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

b) Spontánní hry: Od příchodu dětí v průběhu celého dopoledne a po odpoledním odpočinku, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí. MŠ pracuje v oblasti výchovně vzdělávací práce na základě tvořivé dramatiky: pohyblivý režim, skupinová práce, vše je spojeno s nejvyšší odpovědností, bezprostřední reakcí na potřeby a nálady dítěte. Je ponechán co největší prostor hrám. Děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru. Dítě je přijímáno láskyplně takové, jaké je. Při jeho výchově se vychází z jeho možností, schopností a nadání. Citlivě se podporuje rozvoj individuální osobnosti.

c) Činnosti dětí řízené pedagogem: Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Střídají se relaxační s aktivními činnostmi. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti jsou zařazeny do dvou věkově rozdělených skupin. Aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování s možností uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností. Řízená činnost je minimální.

d) Pohybové aktivity:

 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechové, relaxační), pohybové hry a hudebně pohybové hry

 • aktivity na zahradě, pískoviště, dopravní hřiště

 • denně zařazované cíleně volné pohybové aktivity dětí

 • průběžně tělovýchovné chvilky, hudebně pohybové činnosti a říkadla s pohybem

 • denně cílené pohybové aktivity při pobytu venku.

Druh: taneční a hudební činnosti, denní cvičení, logopedické chvilky, sezónní činnosti.

Frekvence: ranní zdravotní cvičení denně, logopedické chvilky denně, ostatní činnosti

1x týdně

e ) Pobyt venku: Denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí s ohledem na počasí. Zahrada je vhodně vybavená. Údržbu provádí zřizovatel + školnice MŠ – zajišťováno pravidelné sekání trávníků, keřů, stromů. Prováděna denní údržba písku v pískovištích, v létě dle potřeby zavlažovány trávníky i písek v pískovištích. V zimním i letním období se doba pobytu venku upravuje s ohledem na venkovní teploty, (ale na co nejdelší možnou dobu). Pobyt venku je krácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících je provoz přizpůsobován tak, aby bylo možné přenést činnost dětí do venkovního prostředí v co největším rozsahu. Pitný režim je samozřejmostí. Chodí i na vycházky a do lesa. Spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

Výměna písku v pískovištích: je prováděna 1x za 2 roky.

Pískoviště je po odchodu dětí ze školní zahrady zabezpečeno plachtou, aby se předešlo parazitárnímu a mikrobiálnímu znečištění.

f ) Odpočinek, spánek: V režimu zařazen po obědě. Vychází z individuálních potřeb dětí. Děti odpočívají při čtení pohádky, pohádky z CD apod., poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízejí náhradní aktivity (individuální a skupinová práce s dětmi, klidné hry). Lehátka v předškolní třídě denně připravuje a uklízí školnice. Lůžkoviny proklepe a uloží spolu s pyžamem do přihrádky označené značkou dítěte, do skříně s dostatečným odvětráním k tomu určené. Ve třídě mladších dětí jsou lehátka v místnosti tomu určené. Postýlky jsou označeny značkou dítěte. Lůžkoviny uklízí školnice tak, že je proklepe a srovná na postýlce. Děti si ukládají pyžamo na polštář.

 1. Stravování: vlastní strava připravená ve školní kuchyni.

Podávání stravy: 8,30 – 8,45 svačina

11,15 – 12,15 oběd

14,30 – 14,50 odpolední svačina

Děti si samy prostírají a samy se obsluhují – určují si množství potravin, druh i množství tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené, nejmenší děti nechávají na svém místě, úklid zajišťuje školnice nebo kuchařka.

Přihlíží se k potřebám dětí, svačina probíhá volněji.

Svačiny: velké děti – samoobslužný systém, malým dětem pomáhá učitelka, školnice nebo kuchařka.

Obědy: polévku nalévá učitelka, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má možnost požádat si o množství, jít si přidat. Při obědě používají dle svých schopností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka, školnice, kuchařka.

h ) Pitný režim: Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvicích, ze kterých si mohou samy nalévat. Učitelky vedou děti k dodržování pitného režimu, konvice doplňuje kuchařka vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

i) Otužování: co nejdelší pobyt venku s možností pobytu na zahradě nebo vycházkou

do přírody

– pravidelné větrání tříd

– domovnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu

– dostatečná doba pobytu venku.

j) Úklid:

a/ denně – školnice setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním

vysavačem, okenní parapety, krytky na radiátory, kliky,

b/ denně vynášení odpadků,

c/ denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel

a záchodů

d/ nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení

a dezinfikováním umýváren a záchodů, mimořádně dle pokynů ředitelky nebo

hygienicko-epidemiologické stanice

e/ nejméně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů

f/ nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů

g/ malováním prostor MŠ jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji

h) denně dbá o lůžkoviny a lehátka s postýlkami – dbá na dostatečné větrání prostor a

lůžkovin.

Způsob nakládání s prádlem:

a/ výměna prádla : ručníky a pyžama 1x týdně, při znečištění okamžitě

lůžkoviny 1x za 3 týdny, průběžně při znečištění,

b/ praní prádla : v prádelně MŠ v automatické pračce, zajišťuje školnice

c/ manipulace s prádlem: čisté prádlo připravuje školnice,

použité prádlo ukládá do určených obalů, ve kterých je

skladováno odděleně od čistého prádla až do doby

jeho praní ve vyčleněném prostoru

Čisté prádlo je skladováno v čistých uzavíratelných skříních k tomuto účelu

vyhrazených.

Venkovní hrací plochy:

Údržba a úklid hrací plochy:

 • denní úklid odpadků z plochy školních zahrad (školnice)

 • sekání a úklid trávy dle potřeby (zajištěno zřizovatelem)

 • prořez dřevin a keřů dle potřeby (zajištěn zřizovatelem)

 • průběžný úklid listí pod stromy (školnice)

Sanace písku:

 • propařování pískoviště během letních poledních hodin překrytím písku plachtou po dobu minimálně 1 hodiny (školnice)

Zakrytí pískoviště:

 • plachtou vždy po odchodu dětí za školní zahrady (učitelky)

Četnost výměny písku:

 • 1x za 2 roky (duben/květen)

Způsob závlahy zatravněných ploch:

 • zavlažování pomocí rozstřikovače vody připojenému k hadici (školnice)

Údržba a kontrola zařízení venkovních hracích ploch:

 • denní kontrola stavu obrub ohraničujících pískoviště (školnice)

 • denní prohrabávání pískoviště – odstraňování hrubých nečistot (školnice)

 • denně v letním období hodinu před použitím pískoviště zakropit písek (školnice)

 • denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků (školnice+ učitelky)

 • 1x za rok revize herních prvků na školních zahradách (dodavatelsky)

 • 1x za rok obnova nátěrů dřevěných herních prvků a předsezónní provozní kontrola herních prvků (vybroušení nerovností ve dřevě a zatmelení puklin vzniklých rozesycháním dřeva – zřizovatel).

V Bílé dne: 1. 9. 2016

…………………………………………………………….

Vladislava Šišková – ředitelka MŠ