školní řád

Mateřská škola, příspěvková organizace

Bílá 76, 463 43 Český Dub, okres Liberec

Školní řád mateřské školy

Č.j.: 22/16
Spisový znak:
Změny:

Účinnost od: 1.9. 2016
Skartační znak: S10
Ředitel školy: Vladislava Šišková

Adresa školy: Bílá 76, 463 43 Český Dub

Telefon: 775729051

e-mail: ms.bila@seznam.cz

webové stránky:

IČO: 72741538

 

Mateřská škola Bílá, příspěvková organizace

Bílá 76, 463 43 Český Dub IČO: 72741538 Telefon: 775 729 051

ŠKOLNÍ ŘÁD

Vydal: Vladislava Šišková

Účinnost: od 1.9. 2016

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a všechny zákonné zástupce dětí, které jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole: Mateřská škola Bílá 76, 463 43 Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace

Informace podána : Zákonným zástupcům dětí, kteří svým podpisem potvrzují, že dokument berou na vědomí.

Obsah

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1. Cíle předškolního vzdělávání

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

3. Povinnosti dítěte

4. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

5. Povinnosti zákonných zástupců

II. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

6. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

7. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu stravování

8. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců dítěte ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předání po ukončení

9. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích

10. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

11. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informace o jeho zdravotním stavu

12. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

12.1. Úplata za předškolní vzdělávání

12.2. Úplata za školní stravování dětí

13. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci školy, s jinými dětmi, které docházejí do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

III. UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

14. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

15. Ukončení vzdělávání z důvodu narušování provozu MŠ ze strany zákonného zástupce

16. Ukončení na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení v průběhu zkušebního pobytu

17. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

18. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

19. Režim dne při vzdělávání dětí

V. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

20. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb

21. Oznamování nepřítomnosti dítěte v MŠ zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

22. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

VI. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

23. Evidence dítěte (školní matrika)

24. Přerušení nebo omezení provozu MŠ

24.1. Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

VII. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE

25. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

26. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

27. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

VIII. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

28. Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání

29. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem školy při pobytu v MŠ

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

30. Účinnost a platnost školního řádu

31. Změny a dodatky

32. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1. Cíle předškolního vzdělávání

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, dále na rozvoji základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí viz §33 Školského zákona.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Je zveřejněn v šatnách školy a na webových stránkách školy.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v §2 odst.1 Školského zákona a řídí se platnou legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č.14/2005 sb., o předškolním vzdělávání.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti
 • na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností v mateřské škole
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole
 • zúčastnit se všech aktivit mateřské školy v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav
 • na individuálně přizpůsobený adaptační režim při nástupu do mateřské školy (zákonní zástupci dítěte se dohodnou s ředitelem a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup)
 • na zajištění činností a služeb poskytovanými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve Školském zákoně

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte

3. Povinnosti dítěte

Dítě má povinnost:

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 • šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si
 • dodržovat osobní hygienu
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, jednání odlišné od dohodnutých pravidel
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti

4. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popř. opatrovníci nebo osvojitelé dítěte (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

 • na přednostní umístění dítěte v posledním školním roce před vstupem k povinné školní docházce
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
 • využít adaptační program
 • na konkrétní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců
 • spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy, podílet se na tvorbě a úpravách programu MŠ (připomínky, návrhy, aktivní podílení se na dění v MŠ – viz§22 odst.3 Školského zákona
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy (podání oprávněné stížnosti, možnost projednání s pedagogickými pracovníky nebo ředitelkou školy)

5. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce má povinnost:

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích
 • řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy
 • provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel
 • oznámit ihned infekční onemocnění dítěte
 • odpovídat za to, že přivádí do MŠ dítě zdravé
 • sdělit neprodleně učitelce každou změnu související s dítětem (změna bydliště, telefonní čísla zákonných zástupců, zdravotní stav…)
 • zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy vhodně a čistě oblečeno. Je zakázáno, aby dávali dětem nebezpečné předměty. Dítě musí mít vhodné přezůvky – klasické bačkůrky nebo zdravotní obuv
 • na vyzvání ředitele mateřské školy se zúčastnit projednání závažných otázek, které se týkají vzdělávání dítěte
 • dokládat důvody dlouhodobé nepřítomnosti dítěte
 • oznamovat údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení matriky

II. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

6. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

7. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky, délku pobytu a zároveň rozsah a způsob jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Při jakékoliv změně je nutno tuto změnu konzultovat s ředitelkou školy.

8. Upřesnění podmínek pro předávání dítěte zákonným zástupcem ke vzdělávání v mateřské škole a pro jeho předání po skončení

Zákonní zástupci v době určené pro příchod do mateřské školy předávají dítě, po jeho převlečení v šatně, pedagogickému pracovníkovi mateřské školy. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy, do šatny nebo na chodbu s tím, že dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou zletilou osobu, pověření trvalého charakteru lze přiložit k evidenčnímu listu dítěte. Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jen zákonnému zástupci. Po předání dítěte učitelkou se zákonný zástupce, či jiná pověřená osoba zdržuje v prostorách budovy nebo školní zahrady nezbytně dlouhou dobu. Dále již škola nepřebírá jakoukoliv odpovědnost.

V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozu postupujeme podle Pokynu ředitelky mateřské školy k zajištění dítěte v případě, že po ukončení provozní doby školy zákonný zástupce nebo jím prokazatelně pověřená osoba dítě nevyzvedne. Dále již škola nepřebírá jakoukoliv odpovědnost.

U rozvedených rodičů musí rodiče v Evidenčním listu a ve zmocnění k odvádění dítěte uvést číslo rozsudku ze dne, komu bylo dítě svěřeno do péče a v jaké době nebo jakou formou se realizuje umožnění styku druhého rodiče s dítětem. Pokud nepředají vedení školy a třídním učitelkám tyto závažné podklady, nenese škola žádnou právní odpovědnost, neboť informace ze strany rodičů nebyla předána. Rodiče berou na vědomí, že jsou povinni oznamovat škole změny údajů.

9. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a o dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, formách a obsahu vzdělávání uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnkách v šatnách školy.

Ředitelka školy vždy na začátku školního roku svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci informováni o všech rozhodnutích školy. V případě nezbytnosti může být svolána i mimořádná třídní schůzka během roku.

Zákonní zástupci se mohou průběžně informovat během roku u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází.

Zákonní zástupci si mohou domluvit individuální schůzku s ředitelkou školy nebo s pedagogickým pracovníkem vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, kde lze projednat podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Konzultační hodiny ředitelky MŠ: denně od 7.30 do 13,00 hod (ve třídě Vrabčáků)

po telefonické dohodě na tel. 775729051 kdykoliv (v ředitelně)

Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonného zástupce, aby se osobně dostavil k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

10. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

Při pořádání různých akcí, výletů, návštěvy divadla apod. jsou rodiče informováni sdělením pedagogického pracovníka při předávání dítěte, oznámením na nástěnkách v šatnách u tříd.

Pokud je nutný finanční příspěvek, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců, zda souhlasí s účastí dítěte na společné akci. Pokud rodiče nesouhlasí s akcí, zajistí po dobu konání mateřská škola plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickým pracovníkem.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadalo nejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

11. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informace o jeho zdravotním stavu

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole. Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání přesáhne dobu 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou školy. Omlouvání dětí je časově stanoveno do 8.00hodin.

Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout děti s přenosnou nemocí (kašel, rýma apod…) či jinými infekčními onemocněními.

Při předávání dítěte informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných zdravotních obtížích, které by mohlo mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit ihned informace o zdravotním postižení, obtížích aj.

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole. Oznámení je možné i prostřednictvím telefonu. Po ukončení nepřítomnosti dítěte může mateřská škola požadovat potvrzení od lékaře.

12. Stanovení podmínek pro úplatu v mateřské škole

12.1 Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v šatnách MŠ – Informace pro rodiče

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky: Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud se ze závažných důvodů ředitelka se zákonnými zástupci nedohodne o jiné splatnosti úplaty. Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu přes bankovní účet mateřské školy (po dohodě s ředitelkou MŠ lze úhradu provést v hotovosti). Bezplatnost posledního ročníku mateřské školy je nejvýše na 12 měsíců.

12.2. Úplata za školní stravování dětí

Je stanovena v Řádě školní jídelny a je vyvěšena na nástěnce v šatnách MŠ – Informace pro rodiče. Otázky týkající se stravování projedná rodič s vedoucí stravování (tj. s ředitelkou MŠ). Nelze požádat o osvobození od úplaty za stravování. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud se ze závažných důvodů ředitelka se zákonnými zástupci nedohodne o jiné splatnosti úplaty. Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu přes bankovní účet mateřské školy (po dohodě s ředitelkou MŠ lze úhradu provést v hotovosti).

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

13. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci školy, s jinými dětmi, které docházejí do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

 • Řídí se školním řádem a vnitřním řádem školy.
 • Dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim.
 • Dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

III. UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

14. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným podle stanovených pravidel.

15. Ukončení vzdělávání z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce

Pokud zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

16. Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

17. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

18. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem. Provozní doba školy je od 6,30 hod. do 16,00 hodin.

V době letních prázdnin (červenec a srpen) může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem

omezit nebo přerušit provoz z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem.

Mateřská škola má 2 běžné třídy věkově rozdělené.

19. Režim dne při vzdělávání dětí

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí.

6,30 – 8,30 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům, spontánní hra, skupinové činnosti, individuální péče (aktivity spontánní i řízené)

8,30 – 9,45 dopolední aktivity: ranní kruh (motivace, jazyková chvilka, hudební chvilka, básně, kognitivní činnosti atp.), pohybové aktivity (ranní cvičení), hygiena, svačina, hygiena, činnosti dle Školního rámcového programu a třídních plánů, příprava na pobyt venku

9,45 – 11,45 pobyt venku

11,45 – 12,30 hygiena, oběd

12,30 – 14,15 příprava na spánek (hygiena, převlékání), spánek (odpočinek, klidové aktivity)

14,15 – 14,35 hygiena, odpolední svačina, hygiena

14,35 – 16,00 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (aktivity jsou rozdělené ve třídách), popřípadě aktivity na školní zahradě.

V 8,00 hodin se budovy školy zamykají. Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku. Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí. Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem je v období adaptace umožněn individuální režim. Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod -10stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě. Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí. Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 6 týdnů a v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitel mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

Ve výjimečných případech může ředitelka MŠ z ekonomických důvodů, po dohodě se zřizovatelem, rozhodnout o uzavření mateřské školy, pokud se k docházce přihlásí méně než 5 dětí nebo o neposkytování stravování, pokud se k docházce přihlásí méně než 10 dětí.

VII. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE

25. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je pedagogický pracovník povinen zajistit dozor nad dětmi jiným pedagogem školy. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Při nástupu dítěte do mateřské školy předloží zákonný zástupce dítěte potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je dítě zdravé a očkováno a může být zařazeno do kolektivu ostatních dětí. Při činnostech náročných na bezpečnost dětí bude o děti pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

První pomoc a ošetření

Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad pedagogický pracovník konající dohled. Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy.

V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

26. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Děti se přesunují ve skupině, dvojstupech. Skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku a druhý na konci. Skupina k přesunu používá především chodníku a levé krajnice vozovky. Vozovku přechází na vyznačených přechodech, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to provoz, pokud se pedagogický pracovník přesvědčí o bezpečnosti přechodu skupiny. Při přecházení vozovky používá pedagogický pracovník terč a zviditelňující vesty pro děti.

Pobyt dětí v přírodě

Využívají se pouze bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

Rozdělávání ohně

Pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola a kterých se účastní i zákonní zástupci. Jen na místech určených k rozdělávání ohně. Za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pracovníka proškoleného v oblasti protipožární ochrany.

Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

27. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

VIII. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

28. Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

29.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem školy při pobytu v mateřské škole

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost

neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

30. Účinnost a platnost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni

zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.

Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2016

31. Změny a dodatky

Změny a dodatky školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Mohou být

provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni

zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

32. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 • Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.
 • Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce
 • vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí.
 • Školní řád je umístěn viditelně na informačních nástěnkách v šatnách dětí před každou třídou.

V Bílé dne 1.9.2016

…………………………………………………………….

Vladislava Šišková – ředitelka MŠ