organizace a provoz mš

Organizace a provoz mš

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od tří do sedmi let, dle stanovených kritérií schválených zřizovatelem mateřské školy.

Přednostně jsou do docházky zařazovány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti s odkladem povinné školní docházky.

Podmínky pro přijímání dětí s místem bydliště, které nespadá pod obecní úřad Bílá, upravuje zřizovatel školy obec Bílá

Mateřská škola Bílá je organizačně dělena na 2 třídy. Do tříd jsou zařazovány děti stejného věku ( homogenní třídy).

Posláním školy je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, jeho zdravý citový, rozumový a tělesný rozvoj, osvojení si základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání dítěte. Napomáhat vyrovnávat nerovnoměrnost vývoje dětí před nástupem do základního vzdělávání. Poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s odborníky (v rámci integrace dětí).
Vzdělávání dětí je zaměřeno na plnění cílů RPV PV rozpracovaných ve ŠVP PV. Pro vzdělávání dětí, kterým byla povinná školní docházka odložena jsou učitelkami vypracovávány individuální vzdělávací plány na základě doporučení PPP Liberec.

Do docházky zařazujeme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci jejich integrace na základě žádosti rodičů a doporučení odborného lékaře pod odborným vedením příslušného SPC. Vzdělávání integrovaných dětí se uskutečňuje na základě vypracovaných individuálních plánů práce s dětmi schválených příslušným SPC.

ORGANIZACE DNE:

RÁNO PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ od 6:30 – 8:15 hod.

Třída, ve které se budou děti scházet od 6:30 – 7:30 hod. je třída Sýkorek.

V 7:30 hod. děti ze třídy Vrabčáků odchází do své třídy s jejich učitelkou.

VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ od 12:00 -12:30 hod.

Všechny děti naleznete ve svých  třídách.

ODPOLEDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ od 14:30 – 16:00 hod.

Vrabčáci se odpoledne opět rozcházejí ve třídě u Sýkorek.

ORGANIZACE ČINNOSTÍ V MŠ:

6:30 – 7:30

Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovníkům. Volné hry a spontánní aktivity. Děti spojeny.

7:30 – 8:00

Přecházíme do svých tříd, kde probíhají volné hry a spontánní aktivity. Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovníkům. Pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, pracovní listy, IVP…

8:00 – 8:30

Řízené, volné a pohybové aktivity. Probíhá zdravotní cvičení s hudbou, náčiním, ve skupinkách, dvojicích, samostatně (po skupinkách), nebo výtvarné činnosti.

8:30 – 9:00

Příprava na svačinu, hygiena, svačina se spoluúčastí dětí při přípravě a volbě množství jídla.

9:00 – 10:00

Řízené činnosti zaměřené na kognitivní a psychomotorický rozvoj dětí ŠVP PV a třídních plánů. Hygiena a příprava na pobyt venku.

10:00 – 11:30

Pobyt venku (délka je upravena dle počasí – zkrácena či prodloužena) – volné či řízené aktivity dle třídního plánu a ŠVP PV.

11:30 – 12:00

Oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla (děti si samy připravují prostírku na své místo, talíř na polévku a příbor, samostatně si uklízí vše po stolování). Osobní hygiena dětí.

12:10 – 14:15

Odpočinek, klidové aktivity, individuální činnost s dětmi. Relaxace s četbou či vyprávěním pohádky, relaxační hudbou, délka dle potřeb dětí, klidové činnosti.

14:15 – 14:30

Osobní hygiena dětí a příprava na svačinu. Svačina  se spoluúčastí dětí při přípravě a volbě množství jídla a pití.

14:30 – 16:00

Volné činnosti dětí zaměřené na hry řízené pedagogickými pracovníky, popřípadě aktivity na školní zahradě. Aktivity dle třídního vzdělávacího programu a ŠVP PV.

15:00 – 15:30

Přechod Vrabčáků do třídy Sýkorek

Nabídka aktivit:
volné hry a spontánní činnosti dětí
cílené společné činnosti
cílené skupinové činnosti
cílené individuální činnosti s dětmi
pohybové chvilky
volné pohybové aktivity
pobyty venku
stravování dětí
činnosti hygienické a činnosti týkající se sebeobsluhy dítěte
odpočinek a spánek
činnosti realizované ve spolupráci školy s rodinou (zákonnými zástupci dítěte)