Aktuality

Do naší mateřské školy přijmeme paní na úklid

Specializace: pracovitost, spolehlivost, kladný vztah k dětem, nekonfliktnost, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Termín nástupu: od  17. 8. srpna 2020

Kontaktní údaje: Pavla Petrová – ředitelka MŠ, telefon: 739 017 203

Životopis zasílejte na email: ms.bila@seznam.cz 


 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA

OD 4. 7. DO 14. 8. 2020

 


 

 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

 

Vážení rodiče a milí předškoláci,

připravili jsme si pro Vás rozloučení s předškoláky, kde budou děti pasovány na školáky, ověří si své znalosti ve vědomostním kvízu předškoláka, budou se moci vyfotit s kamarády ve foto-koutku a dostanou dárek na rozloučenou jako památku na mateřskou školu.

Akce proběhne 25. 6. 2020 od 16.00 hodin na zahradě mateřské školy pro všechny děti, které půjdou v září do školy.

Děti, které nedochází do školky a této události se chtějí zúčastnit, přijdou s rodiči v daný čas na zahradu mateřské školy.

Na základě metodického pokynu vydaného dne 30. 4. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020 stanovila ředitelka mateřské školy tyto podmínky, za nichž se bude realizovat slavnostní rozloučení s předškoláky.

Pravidla dodržování opatření:

 • Zákonný zástupce dítěte, které se bude účastnit jenom této slavnostní akce (dítě aktuálně omluveno z docházky v mateřské škole) při příchodu vyplní a odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Dítě mohou doprovázet pouze zákonní zástupci, aby byl v maximální možné míře omezen pohyb dospělých osob v areálu MŠ.
 • Každý zákonný zástupce při příchodu též vyplní a podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Pro všechny zákonné zástupce nacházející se ve vnitřních prostorech MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou a dodržování rozestupů alespoň 2 metry od ostatních osob.
 • U vstupu do budovy je umístěna dezinfekce – žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor MŠ vstupovat, aby sobě i dětem dezinfikovali ruce.
 • Nošení roušek je pro učitelky mateřské školy dobrovolné, tudíž záleží na nich, zda roušku, či ochranný štít použijí.
 • Po ukončení slavnostní akce budou zákonní zástupci i se svým dítětem odcházet v co možná nejkratší době.

 

Předpokládaný  konec je v 17.00 hodin.

 

Těšíme se na Vás:-)!!!

 


 

 

Provoz mateřské školy bude obnoven od pondělí 25. 5. 2020

 

Informace k znovuotevření mateřské školy v souvislosti s manuálem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT)

 

Provoz mateřské školy bude zahájen od 25. 5. 2020 v omezeném provozu ve třídě u Sýkorek především pro zaměstnané rodiče, provozní doba je zachována od 6,30 do 16,00 hodin.

V den nástupu dítěte odevzdá rodič podepsané Čestné prohlášení a Souhlas s podmínkami nástupu. Oba tiskopisy stáhnete na našich webových stránkách ve složce  „dokumenty – ke stažení“.

 

Před mateřskou školou:

 • Nesmí docházet k větší kumulaci osob před budovou MŠ. Žádáme Vás o důsledné dodržování tohoto pravidla. Je nutno zachovat dvoumetrové rozestupy a mít zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky.

V prostorách MŠ:

 • Do prostor základních škol je vstup rodičům zakázán. U mateřských škol tomu tak není, nicméně jsme povinni nastavit organizaci provozu tak, aby bylo zabráněno větší kumulaci osob v prostorách školy.
 • Do šaten bude tedy regulován vstup dětí s rodičem, tak aby byla dodržena veškerá hygienická nařízení a doporučení. Ostatní příchozí vyčkají před budovou v dvoumetrových rozestupech. S předáváním dětí bude pomáhat provozní personál.
 • U vchodu bude pro příchozí rodiče připevněn stojan s dezinfekcí, kde si rodiče i děti před vstupem do budovy povinně vydezinfikují ruce.
 • Prosíme rodiče, aby se v budově zdržovali jen na nejnutnější dobu a pokud možno se nedotýkali zařízení.
 • Vstup rodičů do ostatních prostor MŠ (koupelny, třídy) není povolen.
 • Omlouvání dětí je nutné obvyklým způsobem do 8.15 hodin daného dne. Neomluveným dětem bude automaticky započítána strava!!

 

Upřesnění k rouškám:

 • Děti a pedagogové NEMUSÍ mít roušky v prostorách školy a areálu MŠ.
 • Zákonní zástupci MUSÍ mít roušku po celou dobu, po kterou se v areálu MŠ nacházejí (přivádění a vyzvedávání dítěte).

 

Organizace pobytu dětí v MŠ

 • Aktivity dětí budou probíhat převážně na školní zahradě, proto rodiče zajistí vhodné oblečení dle aktuálního počasí.
 • Děti si neprodleně po příchodu do třídy musí důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Děti budou používat papírové ručníky.
 • Děti si nebudou do MŠ nosit žádné hračky z domova.
 • Do MŠ nesmí být vpuštěn nikdo, kdo vykazuje příznaky odpovídající onemocnění COVID-19 (tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti či čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Pokud dítě bude mít jakýkoliv tento příznak, nebude učitelkou převzato!!
 • Upozorňujeme, že příznakem onemocnění může být i vyrážka, nejčastěji na končetinách.
 • Dětem bude ráno při přebírání měřena teplota bezkontaktním teploměrem.
 • Pokud dítě začne jevit příznaky onemocnění během dne, je MŠ povinna ho oddělit do samostatné místnosti, kde vyčká co nejrychlejšího příjezdu rodiče. O podezření na onemocnění se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti ze skupiny pak budou muset nosit celodenně roušku, dokud se nevyjasní stav nemocného dítěte. Tato povinnost platí pro děti i při onemocnění pedagoga dané skupiny.

 

Školní stravování:

 

 • Stravování bude probíhat v běžné podobě
 • Pitný režim: Každé dítě MUSÍ MÍT Z DOMOVA svoji označenou uzavíratelnou láhev s pitím. Lahev bude využívat na zahradě MŠ, vymytí a doplnění tekutin do láhve během celého dne samozřejmě zajistíme.

 

Prohlášení zákonných zástupců (před prvním vstupem dítěte do školy)

 

 • MŠMT stanovilo přesnou podobu prohlášení zákonných zástupců.
 • Jeho obsahem vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu atd.
 • Zákonní zástupci mají uvážit, zda jejich dítě (či osoba ve společné domácnosti) spadá do rizikové skupiny a zda se jejich dítě bude účastnit vzdělávání v MŠ.
 • MŠMT stanovilo, že pokud zákonný zástupce odmítne dokument podepsat, nebude jeho dítěti vstup do mateřské školy umožněn.
 • Prohlášení je ke stažení na webových stránkách MŠ v sekci dokumenty – ke stažení. Formuláře budou rovněž k dispozici u vstupu do budovy.

Ostatní:

 • Děti které nebudou docházet do mateřské školy nebudou po celou dobu platit školné.
 • Žádáme rodiče dětí, které do konce června k docházce už nenastoupí, aby si v době od 25. 5. do 15. 6. 2020 po telefonické domluvě, vyzvedli své věci z mateřské školy (oblečení, obutí, výkresy dětí).

 

 

Situace a podmínky se stále mění podle vyvíjející se situace. Sledujte proto aktuálně naše webové stránky.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci!!!

 

V Bílé 19. 5. 2020

Pavla Petrová – ředitelka mateřské školy

Informace o přerušení provozu

Mateřské školy Bílá okres Liberec

od 18. 3. 2020 do odvolání

Oznamujeme, že na základě doporučení z ministerstva školství ze dne 10. 3. 2020 č. j. MSMT-11703/2020 zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy jsme se po dohodě se zřizovatelem rozhodli přerušit provoz Mateřské školy Bílá okres Liberec s platností od 18. 3. 2020 do odvolání.

Přejeme dětem i jejich rodičům hlavně hodně zdraví a o veškerých změnách týkajících se provozu školy Vás budeme informovat na webových stránkách a SMS zprávou.

Potvrzení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) Vám zašleme na Vaši žádost mailem.

 

V Bílé dne 17. 3. 2020                                                    Pavla Petrová

 

 


 

Preventivní opatření k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2.

 

Vážení rodiče, vzhledem k vyjádření vlády, ze dne 10. 03. 2020, oznamujeme, že provoz naší mateřské školy bude prozatím zachován. Doporučujeme však s ohledem na aktuální situaci týkající se šíření COVID-19 v ČR, kdo má možnost nechat děti doma, aby tak učinil.

Z důvodu prevence a ochrany vašich dětí i zaměstnanců mateřské školy prosíme, abyste věnovali mimořádnou pozornost zdravotnímu stavu vašich dětí a děti, které vykazují i mírné známky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota…) nedávali do MŠ. V případě zjištění těchto projevů během dne, bude dítě izolováno a okamžitě budou kontaktováni rodiče, kteří si dítě v nejkratší možné době vyzvednou. Zároveň budeme vyžadovat potvrzení od lékaře dokládající, že dítě do kolektivu dětí smí a nejeví známky akutního onemocnění.

Vzhledem k již avizovaným opatřením, prosíme rodiče dětí o dodržování vydaných doporučení v případě návratu z rizikových oblastí ze zahraničí.

Mateřská škola ruší do odvolání veškeré plánované akce.

Mateřská škola zajistí u dětí i personálu zvýšené dodržování základních hygienických pravidel. Bude propagována správná technika mytí rukou.

Mateřská škola zajistí zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce, zajistí časté a průběžné větrání prostor.

Tato opatření platí do odvolání. O případných změnách bude mateřská škola nadále informovat!

Děkujeme Vám za respektování těchto mimořádných opatření a ohleduplnost vůči ostatním dětem, rodičům a zaměstnancům mateřské školy.


Divadlo

Ve středu 4. 3. 2020 k nám přijede divadlo Kozlík s pohádkou

„O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE“.

Přiveďte prosím své děti v tento den nejpozději v 8,00 hodin.

DĚKUJEME!!!

(hrazeno z třídního fondu)


DIVADLO

Ve čtvrtek 13. 2. 2020 k nám do školky přijede divadlo KOZLÍK s pohádkou „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.

 (HRAZENO Z TŘÍDNÍHO FONDU)


Vážení rodiče,

Ve středu 5. 2. 2020 v 15:30 hodin proběhne informativní schůzka pro rodiče předškoláků s učitelkami prvních tříd z Českého Dubu.

Podají Vám veškeré informace k zápisu

a žádosti o odklad školní docházky.

(schůzka proběhne ve třídě u VRABČÁKŮ)


Divadlo

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 k nám

do školky přijede divadlo

Matýsek s pohádkou

O VYKUTÁLENÉM ŠTĚSTÍ“.

(Hrazeno z třídního fondu)


Mateřská škola bude

od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 uzavřena z důvodu vánočních prázdnin.

Provoz mateřské školy od 6. ledna 2020.

 

Vánoční besídka u Sýkorek

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 19. 12. 2019 v 16:00 hodin na vánoční besídku k Sýkorkám.

Těšíme se na Vás!!!

Divadlo

V úterý 17. 12. 2020 k nám do školky přijede divadlo Štemberk s pohádkou „Perníková chaloupka, O kohoutkovi a slepičce, Červené klubíčko“.

(hrazeno z třídního fondu)

Vánoční tvoření u Vrabčáků

Vážení rodiče!

Srdečně Vás zveme v úterý 10. 12. 2019

v 16,00 hodin na vánoční tvoření k VRABČÁKŮM.

Těšíme se na Vás!!!

 

Vystoupení předškoláků pro seniory

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 budeme s předškoláky vystupovat na vánočním posezení seniorů

od 16,10 hodin v sále kulturního domu.

Prosíme Vás, zda byste si své děti mohli vyzvednout v tento den až v 16,30 hodin před kulturním domem v Bílé.

Děkujeme za spolupráci!!!

 

Divadlo

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 k nám do školky přijede divadlo Matýsek s pohádkou

„O PYŠNÉ ŽIRAFĚ“.

Přiveďte prosím své děti v tento den nejpozději do 8,00 hodin.

Děkujeme!!! 

(hrazeno z třídního fondu)


Vánoční fotografování dětí

V úterý 15. 10. 2019 od 8,00 hodin proběhne vánoční fotografování dětí. Sada obsahuje:1 ks stolní kalendář s fotografií (10 x 15 cm), 3 ks fotografií v rámečcích (10 x 15 cm), 4 ks malé fotografie (5 x 7,5 cm), cena sady je 270,- Kč.


 

Výlet do ZOO

 

úterý 1. 10. 2019 pojedeme s dětmi na výlet do liberecké zoologické zahrady.

Odjezd v 8,45 hodin – návrat kolem 13,00 hodin.

Oběd zajištěn v restauraci Formanka (rajská polévka, řízek s bramborem, kompot, džus).

Připravte prosím svým dětem na tento den baťůžek s pitím a malou dobrůtkou, vhodnou obuv a oblečení dle aktuálního počasí.

Děkujeme za spolupráci!!!

Výlet hrazen ze sponzorských darů, cena obědu bude stržena z třídního fondu.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

SE KONAJÍ 11.9. 2019 OD 16,00 hod..

PŘEDŠKOLÁCI U VRABČÁKŮ A OSTATNÍ VE TŘÍDĚ U SÝKOREK.

PROSÍME O ÚČAST BEZ DĚTÍ.

DĚKUJEME

 


 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

Začínáme 2. 9. 2019

Předškoláci u Vrabčáků a ostatní děti u Sýkorek