provozní řád

Provozní řád Mateřské školy Bílá

 

Obecná ustanovení

Ředitelka mateřské školy vydává jako statutární orgán školy tento Provozní řád mateřské školy, který upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy, zabezpečuje realizaci zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

Postavení a poslání školy 

 1. Škola byla zřízena obcí Bílá, Bílá 76, 463 43 Český Dub, jako příspěvková organizace Zřizovací listinou s účinností dnem 1. 1. 2001. IČO: 262 668
 2. Mateřská škola s celodenním provozem a stravováním
 3. IČO: 72741538
 4. Kapacita školy 44, schválená navýšená kapacita 48 dětí
 5. Provozní doba 6,30 – 16,00 hod.

Hlavním cílem je plnění základních cílů předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská školy a postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

Režimové požadavky

 1. Nástup dětí: od 6,30 do 8,15 hodin, možný je i pozdější příchod dětí a to po dohodě s třídní učitelkou, dítě musí být předáno osobně rodičem ve třídě (dle Školního řádu)
 2. Spontánní hry: jsou zařazeny v průběhu celého dne,
 3. Řízené činnosti: individuální, skupinové i kolektivní (dle ŠVP)
 4. Sledování televize a audiovizuální techniky: Výjimečně, v případě nepříznivého počasí (vzdělávání dle ŠVP)
 5. Pohybové aktivity: prolínají se mezi činnostmi v průběhu celého dne, využití ploch na školní zahradě, dle klimatických podmínek pobyt v přírodě
 6. Pobyt venku: 9,30 – 12,00 hodin; v období jara – podzim i v odpoledních hodinách na školní zahradě (délku pobytu přizpůsobí pedagog povětrnostním podmínkám a čistotě ovzduší), mimo areál školy a školní zahrady (vycházka do blízkého okolí školy) vychází pedagog s maximálním počtem 20 dětí, při delší trase nebo odjezdu autobusem, vlakem je doprovod dětí zajištěn vždy minimálně 2 dospělými osobami, z toho 1 pedagog; zajištěna je vždy především bezpečnost dětí;
 7. Pobyt na školní zahradě: Dle klimatických podmínek zajistit bezpečnost dětí, seznámit s průlezkami a ostatními herními prvky. Děti 5-6leté minimálně 3xtýdně vycházka do okolí, mladší 2x týdně + školní zahrada.
 8. Odpočinek: v režimu dne je časově zařazen od 12,15 – 14,30 hodin na lehátkách při četbě vhodných dětských textů, četba na pokračování; v tomto čase zařadit i aktivní odpočinek dětí – logopedie; respektovat individuální potřeby dětí tj. zařazovat klidové činnosti (nenutit děti spát a nehybně ležet), provětrání lůžkovin, skládání lehátek,
 9. Stravování:

dopolední svačina:     8,30 – 9,00 hodin

oběd:                         11,30 – 12,00

odpolední svačina:    14,30 – 15,00 hodin

časový odstup jídel: 3 hodiny

Pitný režim: pití přístupno dětem v průběhu celého dne (ovocné čaje v konvicích,voda)

 1. Otužování: větráním a dodržováním teplot, pobytem v přírodě

 

Způsob manipulace s prádlem a režim úklidu

 1. Výměny: lůžkoviny 1x za 3 týdny, pyžama 1x týdně, ručníky 1x týdně (dle potřeby častěji), utěrky dle potřeby
 2. Skladování čistého prádla: ve vyhrazených prostorách (skříně)
 3. Špinavé prádlo se neskladuje, ihned se pere v pračkách a suší v sušárně
 4. Režim úklidu: denně: stírání podlah, prach z radiátorů, nábytku, čištění a desinfekce toalet a umyvadel, vynášení odpadků, čištění koberců vysavačem; týdně: výměna ručníků, čištění hřebenů, mytí dveří a rámů; čtvrtletně: mytí oken včetně rámů, svítidel, praní záclon, celkový velký úklid všech prostor budovy
 5. Malování: 1x za dva roky, v případě potřeby i častěji

 

Podmínky provozu a údržby venkovních hracích ploch

Údržba a úklid venkovních hracích ploch:

 1. Pískoviště musí být po ukončení provozu (her dětí) zakryty plachtou – denně,
 2. Zatravněné plochy musí být v případě suchého počasí pravidelně zavlažovány z důvodu omezení prašnosti,
 3. Během provozu venkovních hracích ploch provádí učitelka dozor nad jejich technickým stavem, v případě závady okamžitě ukončí provoz her na daném zařízení a věc hlásí ředitelce školy,
 4. Revize a kontrolu venkovních hracích zařízení provádí 1x v roce specializovaná firma,
 5. Na základě konzultace se KHS v Liberci nutno dle doporučení zajistit rozbor písku ze všech pískovišť a jeho případnou sanaci dle výsledku rozboru.

 

 

V Bílé dne 15. 4. 2019                                                          Zpracovala: Pavla Petrová

                                                                                                   ředitelka